PFRON – Konkurs 1/2020: Pokonamy bariery – Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS – Umowa nr ZZO/000204/09/D z 11 maja 2021

W dniu 11 maja 2021 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr ZZO/000204/09/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu pod nazwą Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS wykonywanego w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r. który dotyczy realizacji zadania: „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

W ramach realizacji zadania są prowadzone następujące formy wsparcia określane przez zespół terapeutów Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego:

 • – indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne;
 • – grupowe zajęcia terapeutyczno – edukacyjne wybranymi metodami;
 • – terapia zajęciowa – grupowa;
 • – terapia zajęciowa – indywidualna;
 • – trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
 • – trening kompetencji społecznych;
 • – zajęcia rehabilitacyjne;
 • – zajęcia kinezjologiczno – rehabilitacyjne;
 • – terapia psychologiczno – pedagogiczna;
 • – gimnastyka korekcyjna z zajęciami sportowymi – grupowa;
 • – zajęcia terapeutyczne na basenie – indywidualne;
 • – hipoterapia;
 • – grupy wsparcia – otwarte (dla rodziców opiekunów których dziecko/podopieczny jest beneficjentem projektu).

Rekrutacja do projektu została zakończona przed rozpoczęciem okresu jego realizacji.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

Rok 2022 2023
Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
I okres realizacji projektu X X X X X X X X X X X X
Formy wsparcia realizowane na rzecz beneficjentów
Działalność Punktu Informacyjnego X X X X X X X X X X X X
Działalność Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego X X X X X X X X X X X X
Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne X X X X X X X X X X X X
Grupowe zajęcia terapeutyczno – edukacyjne wybranymi X X X X X X X X X X
Terapia zajęciowa – grupowa X X X X X X X X X X
Terapia zajęciowa – indywidualna X X X X X X X X X X X
Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych X X X X X X X X X X
Trening kompetencji społecznych X X X X X X X X X X
Zajęcia rehabilitacyjne X X X X X X X X X X X
Zajęcia kinezjologiczno- rehabilitacyjne X X X X X X X X X X X
Terapia psychologiczno- pedagogiczna X X X X X X X X X X X
Gimnastyka korekcyjna z zajęciami sportowymi X X X X X X X X X X
Zajęcia terapeutyczne na basenie – indywidualne X X X X X X X X X X
Hipoterapia X X X X X X X X X X X X
Grupy wsparcia dla rodziców – otwarte X X X X X X X X X X

W II okresie realizacji projektu zostało zaplanowane  wyposażenie sali terapeutycznej w budynku przy ulicy Goździkowej 11A, gdzie będą realizowane w ramach indywidualnych i grupowych form wsparcia treningi lub elementy treningów samodzielności i samoobsługi w sferze życia codziennego. Metody i formy pracy będą dobierane w zależności w od wieku beneficjentów, stopnia ich samodzielności oraz grupy wiekowej.

Godziny otwarcia Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS

 • PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK 7:15 – 19:30
 • SOBOTA 8:00 – 16:00

Za prawidłową realizację projektu odpowiadają:

KIEROWNIK ZADANIA

ARKADIUSZ SYPIEŃ

tel. 513 071 130

KOORDYNATOR ZAJĘĆ I GRUP TERAPEUTYCZNYCH

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945