Deklaracja Dostępności

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rzeszowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-25

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo-zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Strona internetowa solisradius.pl jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA,
 • Podmenu serwisu – brak nawigacji za pomocą klawiatury,
 • Mechanizm pomijania – brak
 • Nieprawidłowy kontrast żółtego do białego,
 • Brak możliwości blokowania ruchomych elementów na stronie,
 • Brak opisu alternatywnego niektórych opublikowanych zdjęć,
 • Brak tłumacza języka migowego,
 • Filmy nie posiadają transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 • Brak formularza kontaktowego
 • Elementy aktywne nie są dostępne z poziomu klawiatury
 • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna w przeglądarce
 • Brak mapy strony
 • Brak wyszukiwarki
 • Linki dokumentów do pobrania nie posiadają informacji o rozmiarze i języku
 • Niektóre elementy dekoracyjne <img> mają puste atrybuty <alt>
 • Po wyłączeniu stylów CSS część informacji na stronie nie jest dostępna

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres e-mail: dostepnosc@solisradius.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 518 269 665. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://bip.brpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie realizuje m.in. nw. projekty w następujących lokalizacjach:

 

projekt pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS:

 • przy ul. Goździkowej 11; 35-604 Rzeszów
 1. Wjazd do placówki możliwy jest przez bramę wjazdową od ul. Goździkowej. Numer budynku jest widoczny po prawej stronie na frontowej jego ścianie. Przed budynkiem znajduje się duży parking ogrodzony parkanem, dostępny dla beneficjentów i pracowników. Wejście do budynku znajduje się na wprost bramy wjazdowej. Są to szerokie drzwi posiadające próg o wysokości 1 cm, dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście prowadzi na klatkę schodową, która wiedzie bezpośrednio do placówki znajdującej się na drugiej kondygnacji budynku. Klatka schodowa składa się z trzech szerokich biegów schodowych i dwóch podestów pomiędzy nimi. Na każdym biegu schodowym zamontowana jest winda krzesełkowa dla osób niepełnosprawnych. W lokalu znajdują się m.in. sale terapeutyczne, pomieszczenie administracyjno-biurowe, toalety częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
 3. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
 4. Istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku jest zainstalowany system alarmowania o zagrożeniu przeciwpożarowym.
 6. Istnieje możliwość udzielenia wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami przez osobę zatrudnioną w Stowarzyszeniu.
 • przy ul. Goździkowej 11A; 35-604 Rzeszów
 1. Wjazd do placówki możliwy jest od ul. Goździkowej przy budynku z numerem 11B. Budynek nr 11A znajduje się przy parkingu za budynkiem 11B. Parking jest dostępny dla beneficjentów i pracowników. Wejście do budynku znajduje się z lewej strony części frontowej budynku. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Wejście prowadzi na klatkę schodową która wiedzie bezpośrednio do placówki znajdującej się na drugiej kondygnacji budynku. W lokalu znajdują się m.in. sale terapeutyczne, pomieszczenie administracyjno-biurowe, toalety częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
 3. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
 4. Istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. Istnieje możliwość udzielenia wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami przez osobę zatrudnioną w Stowarzyszeniu.
 6. Rozwiązaniem alternatywnym dla osób poruszających się na wózkach jest możliwość skorzystania z pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Goździkowej 11B (w sąsiednim budynku)

projekt pn.: Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS:

 • przy ul. Goździkowej 11B; 35-604 Rzeszów
 1. Wjazd do placówki możliwy od ul. Goździkowej. Numer budynku jest widoczny po prawej stronie na frontowej jego ścianie. Obok budynku znajduje się duży parking, dostępny dla beneficjentów i pracowników. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy. Są to szerokie drzwi posiadające próg o wysokości 2 cm, dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową. Poradnia znajduje się na II piętrze i nie ma możliwości dotarcia do niej osobom poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy. W lokalu znajdują się wyznaczone pomieszczenia w których obsługiwani są beneficjenci poradni: biuro (G3/215); punkt informacyjno- ewidencyjny (G3/201); pomieszczenia do realizacji form wsparcia (G3/211; G3/214), toalety częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
 3. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
 4. Istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku jest zainstalowany system alarmowania o zagrożeniu przeciwpożarowym.
 6. Rozwiązaniem alternatywnym dla osób poruszających się na wózkach jest możliwość skorzystania z pomieszczeń znajdujących się w części parterowej budynku.
 7. Istnieje możliwość udzielenia wsparcia osobie ze szczególnymi potrzebami przez osobę zatrudnioną w Stowarzyszeniu.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

UŁATWIENIA

Strona www.solisradius.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte/czarne litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (A+/A-),
 • widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyróżnienie odnośników,
 • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

 

KOMUNIKACJA MIEJSKA

W pobliżu placówek Stowarzyszenia SOLIS RADIUS – Rzeszów,  przy ul. Robotniczej znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej „Robotnicza Cmentarz (04)” i „Robotnicza Goździkowa (01)”. Kursują do nich linie: 10, 14, 40.

Ponadto w odległości ok. 350 m znajdują się przystanki „Łukasiewicza Pętla (08)” i „Łukasiewicza Pętla (10)” do których kursują linie: 5, 10, 14 ,18 ,19, 40 ,48, 61, N1.

 

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Strona www.solisradius.pl jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności.