HISTORIA RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH „SOLIS RADIUS”

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych  swoją działalność rozpoczęło z inicjatywy terapeutów i rodziców dzieci niepełnosprawnych, którym przyświecał jeden cel – stworzenie i prowadzenie zajęć terapeutycznych  dla  dzieci z autyzmem, zaburzeniami neurologicznymi  i  z Zespołem Downa oraz wsparcie ich rodzin.

Agata Pieniążek zorganizowała i prowadziła  zajęcia terapeutyczne – dla rodziców w formie grup szkoleniowych i , wsparcia a dla dzieci – terapię grupową m. in. wg Weroniki Sherborne.

Zajęcia te prowadzone były przy Poradni Oceny Rozwoju i Rehabilitacji Dzieci w SP ZOZ nr 1,  mieszczącej się przy ul. Kochanowskiego 15 w Rzeszowie. W wyniku wytężonej pracy Agaty Pieniążek – dzisiaj Prezes Stowarzyszenia SOLIS RADIUS, oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych integrowali się i czuli potrzebę zasygnalizowania społeczeństwu problemu terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem, zaburzeniami neurologicznymi  i z Zespołem Downa, stwierdzono, że należy zorganizować się i określić dalsze cele i kierunek działania grupy.

W drugiej połowie 1997r. efektem opisanych wyżej działań terapeutycznych Agaty Pieniążek, przy współpracy rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, była decyzja o stworzeniu formy prawnej, która zajęłaby  się pomocą dzieciom niepełnosprawnym i autystycznym i jednocześnie ich rodzinom.      Zebranie, które jak się później okaże, było początkiem stworzenia stowarzyszenia odbyło się w budynku kawiarni Music Art przy ulicy Reformackiej 6 w Rzeszowie. Efektem końcowym ustaleń i dyskusji podczas  zebrania było podjęcie decyzji o utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą: Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „PROMYK SŁOŃCA” w Rzeszowie. Liderem grupy, a zarazem przewodniczącym tego zebrania była Agata Pieniążek.

Osoby, które czynnie angażowały się w działalność grupy to : dr Wiesław Sobuś, Włodzimierz Cupryś, Grażyna Pawik, Maria Kozubal i Jarosław Bednarczyk. W roku 1997 rozpoczęto prace nad prawnymi regulacjami rejestracji stowarzyszenia – formalnie było to możliwe w 1998r.

W dniu 6 grudnia 1997 r. w Gdańsku podczas odbywającej się tam wówczas Konferencji Naukowej z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS,   miało miejsce Zebranie założycielskie Porozumienia Organizacji  Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin AUTYZM-POLSKA. W 1998 roku podczas kolejnej konferencji poświęconej Osobom z autyzmem było kolejne zebranie Porozumienia Autyzm Polska. W Konferencji tej brała udział Agata Pieniążek- nie jeszcze jako przedstawiciel stowarzyszenia, bo formalnie jeszcze nie istniało, ale jako oligofrenopedagog i terapeuta dzieci z Autyzmem oraz  przede wszystkim osoba na co dzień pracująca z dziećmi, młodzieżą niepełnosprawną i autystyczną oraz ich rodzinami, która doskonale orientowała się w ich potrzebach i możliwościach. W lutym 1998 r. Porozumienie AUTYZM-POLSKA podpisało Deklarację Programową. Celami szczegółowymi Porozumienia są między innymi: poprawa jakości życia osób z autyzmem, rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń, wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania  organizacji i instytucji działających na ich rzecz,  monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także  stopnia zaspokojenia ich potrzeb.

W pierwszej dekadzie marca 1999 r. Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych  i Autystycznych „PROMYK SŁOŃCA” w Rzeszowie otrzymało osobowość prawną i zaczęło funkcjonować  w rejestrze stowarzyszeń pod poz. 822. (Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Rzeszowie Nr I Ns Rej. St./115/98 z dnia 4 marca 1999 r.). Następnie 7 marca 1999r. – we wspomnianej już wcześniej kawiarni – odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, gdzie w drodze głosowania wybrano Władze Stowarzyszenia- w zebraniu tym udział wzięło 25 członków Stowarzyszenia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania przez Walne Zebranie, a następnie przeprowadzeniu posiedzeń organów uprawnionych do reprezentacji i nadzoru, pierwszy skład Władz Stowarzyszenia reprezentowali kolejno:

 • ►   Prezes- dr Wiesław Sobuś
 • ►   Wiceprezes- Włodzimierz Cupryś
 • ►   Sekretarz- Ewa Rusin
 • ►   Skarbnik- Kazimierz Bator
 • ►   Członkowie Zarządu- Agata Pieniążek, Stanisław Siwiec.

Skład Komisji Rewizyjnej prezentował się następująco:

 • ►   Przewodniczący- Jarosław Bednarczyk
 • ►   Członkowie- Agnieszka Jankowska, Sławomir Pawik.

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie było ściśle związane z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie.  Siedziby Stowarzyszenia zmieniały się w zależności od lokalizacji Poradni Oceny Rozwoju   i Rehabilitacji Dzieci w Rzeszowie – przy której Stowarzyszenie prowadziło swoją działalność:

 • ►   1997 r. – 1998 r.  przy ul. Kochanowskiego 15
 • ►   1998 r. – 2001 r. przy ul. Hoffmanowej 8A
 • ►   2001 r. – 2008 r. przy ul. Starzyńskiego 19
 • ►   2008 r.  przy ul. Hetmańskiej 21/201

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS  ściśle współpracowało z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci, a w późniejszym czasie z Poradnią Autyzmu.

W dniu 30 grudnia 2005r. Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. 13 listopada 2008r. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania w związku z otrzymaniem pisma od Ogólnopolskiej Fundacji Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PROMYK SŁOŃCA, w którym to piśmie Stowarzyszenie zostało poinformowane, że w/w fundacji  udzielono prawo ochronne na znak towarowy obejmujący nazwę PROMYK SŁOŃCA.  W związku z zaistniałą sytuacją na Walnym Zebraniu, w dniu 18 grudnia 2008 r. podjęta została uchwała, która zmieniła nazwę stowarzyszenia – PROMYK SŁOŃCA zastąpiono nazwą SOLIS RADIUS (z łac. słoneczny promyk).

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmowało całe Podkarpacie – nierzadko przekraczając granice województwa, i dlatego też na podstawie wniosków członków stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o powołaniu Kół Terenowych. W dniu 27 marca 2008r. powołał do istnienia Koło Terenowe nr 1 w Dębicy (na dzień dzisiejszy już nieistniejące) oraz 21 maja 2010r. Koło Terenowe nr 2 w Mielcu.

Na bazie dotychczasowych działań i doświadczeń związanych z pracą terapeutyczną na rzecz dzieci niepełnosprawnych i autystycznych oraz wsparciem ich rodzin, w 2011r. Stowarzyszenie powołało do istnienia Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS, który swoją siedzibę do dnia dzisiejszego ma przy ulicy Saskiej 56 w Rzeszowie. Beneficjentami Ośrodka są dzieci i  młodzież niepełnosprawna i z autyzmem oraz ich rodziny. Zadania jakie stawia sobie Stowarzyszenie w działaniach Ośrodka to przede wszystkim  prowadzenie lub kontynuacja terapii dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny dzieci z autyzmem poprzez realizowanie programu kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym, opartej na wczesnej diagnostyce i wczesnej terapii zaburzeń oraz zmniejszanie skutków niepełnosprawności w celu zapobieżenia ich wykluczeniu społecznemu.  Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS  w okresie lipiec 2011r. – marzec 2013r.  realizował projekt PFRON,  podczas którego działaniami terapeutycznymi objął ok. 180 beneficjentów – realizując z nimi 40 tyś. godzin terapii. W okresie kwiecień 2014r. – marzec 2017r. Ośrodek  Terapeutyczny SOLIS RADIUS w ramach kolejnego projektu PFRON prowadzi terapię z 200 podopiecznymi wymagającymi wsparcia terapeutycznego oraz z ich rodzinami. Aktualnie Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS realizuje ww. projekt, gdzie obejmuje ponad 220 beneficjentów, którym- w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania oferowane jest minimum 20 rodzajów  wsparcia, w postaci m. in. rehabilitacji, treningów umiejętności społecznych i komunikacyjnych, zajęć specjalistycznych czy terapii grupowej lub indywidualnej.

W styczniu 2012 r. przy ulicy Saskiej 56 powstał Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS, gdzie zaopiekowanych zostało 8 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 2 grupach przedszkolnych, tego samego roku we wrześniu utworzone zostały dodatkowe dwie grupy przedszkolne przy ul. Saskiej 54- łącznie objętych opieką zostało 16 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W październiku 2013r. uruchomiony został kolejny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS przy ul. Strażackiej 12D, gdzie zapewniono specjalistyczną terapię, edukację i opiekę kolejnym 24 dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tej samej lokalizacji w styczniu 2014 udało się powołać do działania Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną SOLIS RADIUS, która po dzień dzisiejszy realizuje wsparcie dla maluchów, dzieci przedszkolnych oraz ich rodzin w postaci Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci.

Rok 2015 był rokiem przełomowym dla Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS. We wspomnianym wcześniej roku- 2015 Stowarzyszenie wzbogaciło swoje szeregi o kolejne placówki edukacyjne dla dzieci  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W styczniu 2015r. otworzono Przedszkole Specjalne SOLIS RADIUS przy ulicy Goździkowej 11,w lipcu otworzyliśmy drugi oddział Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a we wrześniu tego samego roku edukacją specjalną objęto dzieci szkolne w nowopowstałej Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS.

W chwili obecnej w naszych placówkach oświatowych: w Niepublicznych Punktach Przedszkolnych SOLIS RADIUS, Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym SOLIS RADIUS oraz Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS funkcjonuje 15 grup przedszkolnych oraz 2 klasy szkoły podstawowej- łącznie indywidualnymi oraz grupowymi działaniami terapeutyczno- edukacyjnymi oraz rewalidacyjnymi Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS obejmuje ponad 65 dzieci w wieku 2,5- 11 lat. Pod opieka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju pozostaje ponad 130 dzieci. Stowarzyszenie realizuje projekt „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”  współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w którym udział bierze 200 Beneficjentów.