Model pozytywnych oddziaływań – Proaktywne i Reaktywne Strategie wg. Garego La Vigne podejście PBS

Gary LaVigna stworzył swoje podejście w oparciu O PBS tzn Positive Behawior Support.

Kluczowe założenia programu PBS:

  • Stosowanie tylko nieawersyjnych interwencji
  • Osoby z autyzmem to ludzie i winni być traktowani z godnością i szacunkiem.
  • Każda z osób jest niezależną jednostką.
  • Przeświadczenie, iż osoby z autyzmem mogą wykazywać trudne zachowania, a sytuacje te powodują
  • dyskomfort, cierpienie u nich-rodzin oraz personelu
  • Większość trudnych zachowań jest przewidywalna i wszystkie mają jakąś przyczynę.
  • Cierpliwość, konsekwencja i czas – warunki niezbędne w pracy z osobami z autyzmem.
  • Autyzm jest zaburzeniem, które należy zaakceptować, a nie tłumić.

W PBS zachowanie jest rozumiane w kategoriach innych zmiennych niż tylko jako zachowanie w trzy elementowej zależności   A-B-C.  Spostrzeganie zachowania jest rozpatrywane w znacznie szerszym kontekście, tzn. brana pod uwagę zależność zachowania od bodźca wywołującego to zachowanie oraz od reakcji na to zachowanie, analizowana jest w kontekście tego zachowania oraz pod kątem funkcji jaką pełni to zachowanie. Gary LaVigna  ujmuje pracę nad zachowaniem jako analizę i przede wszystkim działanie proaktywne, czyli zapobiegające temu zachowaniu. Równocześnie twórca podejścia wskazuje na fakt iż działanie reaktywne powinno być jak najbardziej nieawersyjne.

Stosując podejście pozytywne do zachowań trudnych należy przede wszystkim oprzeć się o zasady PBS:

1.Wiedzieć, 2.Wiedzieć i rozumieć, 3.Wiedzieć, rozumieć i sprawnie stosowa, czyli przede wszystkim w oparciu o analizę sytuacji i zachowania zastosować odpowiednie strategie, które to zachowanie zmodyfikują. Opierając się o podejście Garego w naszych placówkach stosujemy zawsze metody

mniej restrykcyjne,  analizujemy przyczyny , funkcję i kontekst sytuacyjny danego zachowania u naszych uczniów i podopiecznych. Następnie tworzymy w oparciu o Model Garego La Vigne plan strategii proaktywnych i reaktywnych.