Ośrodek Terapeutyczny

Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS  prowadzony jest przez Stowarzyszenie od 1 lipca 2011 roku ( poszczególne projekty w zakładce  Realizowane Projekty )  we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie dotyczy realizacji zadań :

  • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz;
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Wskazany warunek nie dotyczy beneficjentów ostatecznych, którzy w projekcie korzystają ze wsparcia wyłącznie w ramach zadania pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” – jeżeli wsparcie to polega na udzielaniu jednorazowych porad lub informacji (w tym drogą telefoniczną lub internetową).

W ramach realizacji zadania nr 1 są prowadzone następujące formy wsparcia określane przez zespół terapeutów Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego:

– indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne;

– grupowe zajęcia terapeutyczno – edukacyjne wybranymi metodami;

– terapia zajęciowa – grupowa;

– terapia zajęciowa – indywidualna;

– trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;

– trening kompetencji społecznych;

– zajęcia rehabilitacyjne;

– zajęcia kinezjologiczno – rehabilitacyjne;

– terapia psychologiczno – pedagogiczna;

– gimnastyka korekcyjna z zajęciami sportowymi – grupowa;

– zajęcia terapeutyczne na basenie – indywidualne;

– hipoterapia;

– grupy wsparcia – otwarte (dla rodziców opiekunów których dziecko/podopieczny jest beneficjentem projektu).

Rekrutacja do projektu została zakończona przed rozpoczęciem okresu jego realizacji . Pierwszeństwo w rekrutacji do projektu mają członkowie Stowarzyszenia . Przyjęcie do projektu po zakończeniu rekrutacji jest możliwe tylko w przypadku rezygnacji z udziału beneficjenta projektu.

Osoby zainteresowane poradnictwem w ramach zadania nr 4 powinny zgłaszać potrzebę otrzymania wsparcia u koordynatora zajęć i grup terapeutycznych.

Godziny otwarcia Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS

PONIEDZIAŁEK – SOBOTA 7:15 – 19:30

 

Za prawidłową realizację projektu odpowiadają:

KIEROWNIK ZADANIA

ARKADIUSZ SYPIEŃ

tel. 513 071 130

 

KOORDYNATOR ZAJĘĆ I GRUP TERAPEUTYCZNYCH

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945