PFRON – Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami – Umowa nr UEB/000042/09/D z 03 listopada 2020r.

W dniu 3 listopada 2020 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr UEB/000042/09/D o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami
z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania w ramach realizacji projektu pod nazwą Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS zgodnie z umową nr ZZO/000156/09/D z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powierzył grant w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) do wykorzystania w okresie wsparcia mieszczącym się od dnia 01 października 2020r. do dnia 31.12.2020r.

Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.