PFRON – Konkurs 1/2018: Szansa-Rozwój-Niezależność – Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS – Umowa nr ZZO/000156/09/D z 29 kwietnia 2019

W dniu 21 kwietnia 2020 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aneks nr 1 do umowy nr ZZO/000156/09/D z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu pod nazwą Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS wykonywanego w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. który dotyczy realizacji zadań:

  • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz;
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Wskazany warunek nie dotyczy beneficjentów ostatecznych, którzy w projekcie korzystają ze wsparcia wyłącznie w ramach zadania pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” – jeżeli wsparcie to polega na udzielaniu jednorazowych porad lub informacji (w tym drogą telefoniczną lub internetową).

W ramach realizacji zadania nr 1 są prowadzone następujące formy wsparcia określane przez zespół terapeutów Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego:

– indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne;

– grupowe zajęcia terapeutyczno – edukacyjne wybranymi metodami;

– terapia zajęciowa – grupowa;

– terapia zajęciowa – indywidualna;

– trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;

– trening kompetencji społecznych;

– zajęcia rehabilitacyjne;

– zajęcia kinezjologiczno – rehabilitacyjne;

– terapia psychologiczno – pedagogiczna;

– gimnastyka korekcyjna z zajęciami sportowymi – grupowa;

– zajęcia terapeutyczne na basenie – indywidualne;

– hipoterapia;

– grupy wsparcia – otwarte (dla rodziców opiekunów których dziecko/podopieczny jest beneficjentem projektu).

 

Rekrutacja do projektu w zakresie realizacji zadania nr 1 została zakończona przed rozpoczęciem okresu jego realizacji.

 

W ramach realizacji zadania nr 4 będzie prowadzone (skierowane) wsparcie na rzecz beneficjentów (poprzez ich rodziców/opiekunów) zainteresowanych poradnictwem społeczno-prawnym obejmującym nw. obszary tematyczne:

– bariery architektoniczne – możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych;

– edukacja – możliwości kształcenia integracyjnego oraz formy pomocy finansowej dla niepełnosprawnych uczniów i studentów;

– lokale – uprawnienia do lokalu socjalnego, procedur eksmisyjnych lub pomieszczenia tymczasowego w przypadku eksmisji;

– łączność – dostępność dla osób z niepełnosprawnością usług pocztowych i telekomunikacyjnych, możliwości uzyskania zwolnień;

– orzeczenia o niepełnosprawności – prawne potwierdzenie statusu niepełnosprawności; sposób uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy, wskazania do rehabilitacji i opieki;

– praca – zasady rejestracji w urzędzie pracy, uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, możliwości uzyskania pomocy finansowej na

uczestnictwo w szkoleniach oraz w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej lub współtworzenie spółdzielni socjalnych lub

dołączenie do już istniejących, praca pobierających rentę;

– pomoc społeczna ‒ formy pomocy, z której korzystać mogą osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, warunki uzyskania świadczeń pomocy społecznej;

– rehabilitacja i leczenie – uprawnienia przysługujące osobie dotkniętej chorobą, zasady leczenia uzdrowiskowego i możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

– świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości i warunki ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, dodatku pielęgnacyjnego, renty socjalnej, zasad zmniejszania i zawieszania świadczeń w przypadku uzyskania innych przychodów;

– sprzęt rehabilitacyjny – zasady uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i technicznych oraz dofinansowania ich zakupu ze środków PFRON;

– świadczenia rodzinne – świadczenia wspierające rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz podejmujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny;

– transport – ulgi w przejazdach środkami transportu publicznego oraz uprawnienia osób z niepełnosprawnością, podróżujących drogą lotniczą;

– ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie – zasady i procedury związane z przymusowym leczeniem lub badaniem psychiatrycznym osób chorych psychicznie, procedury przymusowego przyjęcia do domu pomocy społecznej, warunki i procedury związane z ubezwłasnowolnieniem;

– tematyka prawa cywilnego i administracyjnego.

Osoby zainteresowane poradnictwem w ramach zadania nr 4 powinny zgłaszać potrzebę otrzymania wsparcia u koordynatora zajęć i grup terapeutycznych.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

Rok 2020 2021
Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
I okres realizacji projektu X X X X X X X X X X X X
Formy wsparcia realizowane na rzecz beneficjentów                        
Zadanie nr 1
Działalność Punktu Informacyjnego X X X X X X X X X X X X
Działalność Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego X X X X X X X X X X X X
Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne X X X X X X X X X X X X
Grupowe zajęcia terapeutyczno – edukacyjne wybranymi X X X     X X X X X X X
Terapia zajęciowa – grupowa X X X     X X X X X X X
Terapia zajęciowa – indywidualna X X X X   X X X X X X X
Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych X X X     X X X X X X X
Trening kompetencji społecznych X X X     X X X X X X X
Zajęcia rehabilitacyjne X X X X   X X X X X X X
Zajęcia kinezjologiczno – rehabilitacyjne X X X X   X X X X X X X
Terapia psychologiczno – pedagogoczna X X X X   X X X X X X X
Gimnastyka korekcyjna z zajęciami sportowymi X X X     X X X X X X X
Zajęcia terapeutyczne na basenie – indywidualne X X X     X X X X X X X
Hipoterapia X X X X X X X X X X X X
Grupy wsparcia dla rodziców – otwarte X X X     X X X X X X X
Zadanie nr 4
Poradnictwo społeczno-prawne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych X X X     X X X X X X X

Godziny otwarcia Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS

PONIEDZIAŁEK – SOBOTA 7:15 – 19:30

 

Za prawidłową realizację projektu odpowiadają:

KIEROWNIK ZADANIA

ARKADIUSZ SYPIEŃ

tel. 513 071 130

 

KOORDYNATOR ZAJĘĆ I GRUP TERAPEUTYCZNYCH

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945