PFRON – Konkurs 1/2023: Możemy więcej – Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS – Umowa nr UM/PW9/2024/2/O_PODKARPACKI/4324 z 9 maja 2024

Konkurs 1/2023

„Możemy więcej”

W dniu 9 maja 2024 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr UM/PW9/2024/2/O_PODKARPACKI/4324 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu pod nazwą Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom – wywołanym przez sytuację społeczną (np.: środowisko lokalne, szkoła, zakład pracy itp.), lub osobistą osoby niepełnosprawnej – mające na celu doprowadzenie tej osoby do stanu funkcjonowania psychospołecznego i/lub sytuacji społeczno- prawnej w jakim(-kiej) się znajdowała przed wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowej.

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Wskazany warunek nie dotyczy beneficjentów ostatecznych, jeżeli wsparcie to polega na udzielaniu jednorazowych porad lub informacji (w tym drogą telefoniczną lub internetową).

Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS realizuje następujące formy wsparcia:

1) wsparcie psychologiczno- pedagogiczne;

2) konsultacje z lekarzem psychiatrą;

3) wsparcie społeczno-prawne w zakresie udzielania informacji oraz niezbędnej pomocy osobom niepełnosprawnym, w zakresie ich sytuacji społeczno- prawnej związanej z sytuacją kryzysową w jakiej się znalazły.

Osoby zainteresowane ww. wsparciem powinny zgłaszać potrzebę otrzymania wsparcia u koordynatora zadania.

Godziny funkcjonowania Poradni Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8.00 – 19:30

SOBOTA 8:00 – 16:00

KOORDYNATOR ZADANIA

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945