Przedszkola

Stowarzyszenie SOLIS RADIUS prowadzi wzorcowe autorskie (wg. pomysłu Agata Pieniążek) przedszkola specjalne i punkty przedszkolne. Nasze placówki funkcjonują od września 2011 roku.

Warunkiem przyjęcia ucznia  do przedszkola jest posiadanie przez Niego Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm (w tym Zespół Aspergera) wydanego na czas wychowania przedszkolnego. Opieką i edukacją obejmujemy około 70 uczniów.

Placówki są prowadzone według autorskiego programu terapeutycznego , zindywidualizowanego dla każdego dziecka, każde z dzieci jest pod opieką swojego terapeuty prowadzącego, który opracowuje zalecenia dla Rodziców do pracy w domu . Podczas pobytu w przedszkolach dzieci oprócz realizacji indywidualnego programu  terapii, uczestniczą w intensywnej terapii grupowej. Biorą też udział w treningu umiejętności społecznych, dostosowanym do możliwości i potrzeb każdego dziecka. Oprócz tego, prowadzone są zajęcia grupowe z treningu uwagi – Attention Autism Giny Davies.

Dzieci rozpoczynające pobyt i edukację w naszych placówkach są diagnozowane funkcjonalnie z użyciem autorskiego narzędzia, a następnie mają opracowany indywidualny plan terapeutyczny. Oprócz terapii indywidualnej i grupowej dzieci zgodnie z ustawą realizują podstawę programową. Podstawa programowa prowadzona jest według autorskiego programu, który powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu SOLIS RADIUS.

Praca terapeutyczna jest prowadzona pod superwizją.

W naszej pracy terapeutycznej wykorzystujemy metody uznawane na całym świecie:

  1. Stosowana Analiza Zachowania
  2. Terapia wg Stevena Wertza
  3. Proaktywnych i Reaktywnych Strategii wg Garego  LaVigne
  4. Elementów RDI
  5. SI / Programów Stymulacyjnych wg Ayres
  6. VB-MAPP
  7. Attention Autism Gina Davies

Wprowadzamy także intensywną komunikację alternatywną u tych dzieci, które potrzebują wsparcia:
Picture Exchange Communication System- PECS

 

Opis Stosowanych Metod:

RDI (Relationship Development Intervention)

RDI® to metoda która powstała poprzez integrację badań dotyczących autyzmu i typowego rozwoju relacji społecznych. Jej twórcami są dr Steven E. Gutstein i dr Rachele K. Sheely.

Oddziaływanie terapeutyczne koncentruje się na zmianie tego, co charakteryzuje autyzm tzn. sztywność myślenia, niechęć do zmiany, brak motywacji, niezdolność do dostrzeżenia perspektywy innej osoby, trudności w komunikacji. Twórcy opracowali sposób pracy z osobami z autyzmem tak, by w znaczący sposób poprawić jakość ich życia, rozumianą jako możliwość zawierania przyjaźni, posiadania satysfakcjonującej i płatnej pracy, wzajemnych stosunków w rodzinie czy założenia własnej rodziny.  RDI® został oparty na pracy nad pięcioma podstawowymi umiejętnościami, typowymi dla tzw. Inteligencji Dynamicznej, niezbędnej do zwyczajnego funkcjonowania w życiu, które jednocześnie stanowią pięć podstawowych deficytów, występujących u osób z autyzmem.

Growing Minds- Steven Wertz

Podstawowym elementem podejścia Growing Minds, stosowanego przez Stevena Wertza, jest przekonanie, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu najlepiej i najszybciej rozwijają się wówczas, kiedy zaspokojone są ich specjalne potrzeby społeczne, edukacyjne i medyczne. Zamiast wysiłków, nakierowanych na próby dostosowania dzieci do określonych programów, w podejściu tym kładzie się nacisk na dostosowanie programów do dziecka indywidualnych mocnych stron, trudności, zainteresowań i umiejętności.

Growing Minds Autism Program ten  integruje metody edukacyjne, oparte na zabawie i zorientowane na relacje. W swojej pracy Steven łączy podejście behawioralne (analiza behawioralna) oraz podejście bardziej empatyczne, kochające (loving approach) opierające się na budowaniu przywiązania, relacji.

DIR- Developmental, Individual-differences, Relationship-based, Floortime – Stanley Greenspan

Dwa główne założenia metody:

1- podążanie za dzieckiem, wejście w świat dziecka, wykorzystywanie jego naturalnych zainteresowań. Dlaczego? Gdyż są one przepustką do emocjonalnej i intelektualnej przestrzeni dziecka

2- wprowadzenie dziecka do wspólnego świata (nie na siłę, ale zgodnie z potrzebami dziecka)

Podejście rodzinne (szczególna rola rodziców jako głównych opiekunów dziecka; wspieranie rodziców poprzez wyrażanie zaufania do nich, zachęcanie ich do działania, przekonywanie o tkwiących w nich kompetencjach i zdolnościach do wychowywania własnego dziecka).    Zawsze i wszędzie stwarzanie warunków sprzyjających nauce. Podejścia do autyzmu oparte na relacjach z otoczeniem obejmują terapię DIR (ang.circle_boy Developmental, Individual-differences, Relationship-based, pl. terapeutyczne podejście rozwojowe uwzględniające różnice indywidualne i relacje z innymi ludźmi) czy Floortime (przyp. tłum. jeden z komponentów DIR, technika oparta na zabawie z dzieckiem). Każda z tych metod na swój sposób skupia się na pomaganiu dzieciom ze spektrum w rozwijaniu podstawowych umiejętności budowania relacji społecznych.

Celem terapii w ramach modelu DIR/Floortime jest zbudowanie podstaw zdrowego rozwoju zamiast pracy nad powierzchownymi zachowaniami i objawami.

Dzięki takiej postawie dzieci uczą się opanowywać podstawowe kompetencje, które na drodze ich rozwoju zostały pominięte lub zaprzepaszczone, a więc umiejętność budowania serdecznych i sprawiających przyjemność relacji z innymi, celowego i znaczącego komunikowania się oraz – w różnym stopniu – logicznego i kreatywnego myślenia.

HANDLE

HOLISTIC APPROACH TO NEURODEVELOPMENT AND LEARNING EFFICIENCY

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO NEUROROZWOJU I EFEKTYWNOŚCI UCZENIA SIĘ-

Opiera się na badaniach nad układem nerwowym. Handle staje się uznanym narzędziem służącym do zrozumienia i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu w ujęciu systemowym czy holistycznym. Autorką HANDLE jest Judith Bluestone- osoba z autyzmem, badaczka, rzecznik osób z autyzmem, nauczyciel, terapeuta i wykładowca. Podejście HANDLE polega na obserwacji zaburzeń asocjacyjnych i zaburzeń interpretacji tego, co dana osoba wyraża przez swoje zachowanie (każda osoba z autyzmem prezentuje unikalne zachowania, mimo podobieństwa wielu zachowań). Leczenie nie jest więc ukierunkowane na zachowania (jak w SAZ) ale na zaburzenia neurofizjologiczne, które są przyczyną nieprawidłowych zachowań.

Judith podchodzi więc do rozwoju pod kątem neurologicznym  i interaktywnym. Używa określenia Materia Autyzmu, które zawiera w sobie podejście holistyczne. Swoje oddziaływania opiera o dwie podstawowe zasady neurologiczne:

1) układ ciało- mózg- umysł- duch człowieka to układ plastyczny i interaktywny, nie ma więc jednego specyficznego czynnika wywołującego szereg objawów, z których wynikają zaburzenia autystyczne

2) układ ciało- mózg- umysł- duch człowieka nie odbiera i nie przetwarza informacji w sposób jednokierunkowy. Informacje są przetwarzane w pętlach.

Takie podejście pozwala na całościowe podejście do oddziaływań terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sensoryki.

 

Lokalizacja placówek:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny 2 SOLIS RADIUS 

ul. Saska 54 i 56
35-630 Rzeszów
tel. 518 269 527

Niepubliczne Przedszkole Specjalne SOLIS RADIUS

ul. Goździkowa 11
35-604 Rzeszów
tel. 572 381 791

Przewiń do góry