Rekrutacja do projektu pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS

 

Konkurs 1/2022

„Działamy razem”

Rekrutacja do projektu pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS

W związku ze złożeniem przez Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie wniosku o dofinasowanie projektu pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS w ramach ogłoszonego w dniu 31 października 2022 roku konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022 pn. „Działamy razem”, rozpoczynamy przyjmowanie od beneficjentów dokumentacji niezbędnej do uczestnictwa w ww. projekcie.

Decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków, które uzyskają dofinansowanie na dzień opublikowania ogłoszenia rekrutacyjnego nie została jeszcze podjęta, ponieważ nie zakończyło się jeszcze postępowanie konkursowe.

Niemniej jednak w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji ww. projektu prosimy dotychczasowych beneficjentów Stowarzyszenia – którzy na chwilę obecną zostali wstępnie zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie pn.: „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS” na okres jego realizacji trwający od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2025 r. – o dostarczenie do dnia 31 marca 2023 r. nw. dokumentów (w imieniu swoim lub poprzez rodziców/opiekunów prawnych) do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Goździkowej 11B; 35-604 Rzeszów:

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 1 egzemplarz;
  • Umowę współpracy – 2 egzemplarze;
  • Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – 1 egzemplarz

Dostarczona umowa współpracy wejdzie w życie po spełnieniu następujących warunków:

  • zawarcie przez Stowarzyszenie umowy z PFRON na realizację ww. projektu;
  • ostatecznego zakwalifikowania beneficjenta do udziału w projekcie co będzie uzależnione od ilości beneficjentów – mogących wziąć udział w projekcie – określonej w umowie na realizację zadania;
  • podpisania umowy współpracy przez pełnomocnika Stowarzyszenia.

Ponadto należy uregulować zaległe składki członkowskie.

Spełnienie powyższych kryteriów warunkuje wciągnięcie beneficjenta (osoby niepełnosprawnej) na listę uczestników projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatora Zajęć i Grup Terapeutycznych (Monika Zgraja – tel.: 691 587 945)

Dokumenty do pobrania: