Rekrutacja do projektu pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 marca 2021 r. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikowanego na stronie WWW pod adresem https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-pokonamy-bariery-kierunek-pomocy-2-wyniki-oceny-merytorycznej-wnioskow-o-zlecenie/   informujemy, że projekt pn.: „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS” złożony przez Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie, w ramach konkursu: „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zajmuje wysokie miejsce na liście rankingowej wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej.

Decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków, które uzyskają dofinansowanie zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

Niemniej jednak w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji ww. projektu prosimy dotychczasowych beneficjentów Stowarzyszenia – którzy na chwilę obecną zostali wstępnie zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie pn.: „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS” na I okres jego realizacji (tj.: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.) – o dostarczenie do dnia 15 kwietnia 2021 r. nw. dokumentów (w imieniu swoim lub poprzez rodziców/opiekunów prawnych) do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Saskiej 56; 35-630 Rzeszów:

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 1 egzemplarz;
  • Umowę współpracy – 2 egzemplarze;
  • Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – 1 egzemplarz – oraz oryginał do wglądu

Dostarczona umowa współpracy wejdzie w życie po spełnieniu nastepujących warunków:

  • zawarcie przez Stowarzyszenie umowy z PFRON na realizację ww. projektu;
  • ostatecznego zakwalifikowania beneficjenta do udziału w projekcie co będzie uzależnione od ilości beneficjentów – mogących wziąć udział w projekcie – określonej w umowie na realizację zadania;
  • podpisania umowy współpracy przez pełnomocnika Stowarzyszenia.

Ponadto należy uregulować zaległe składki członkowskie. Spełnienie powyższych kryteriów warunkuje wciągnięcie beneficjenta (osoby niepełnosprawnej)  na listę uczestników projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatora Zajęć i Grup Terapeutycznych (Monika Zgraja – tel.: 691 587 945)

Dokumenty do pobrania:

Przewiń do góry