Szkoła

1 września 2015r. rozpoczęła swoją działalność Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa SOLIS RADIUS w Rzeszowie. Szkoła powstała z myślą o uczniach,  którzy  ukończyli  edukację przedszkolną w placówkach SOLIS RADIUS, tak aby mogli Oni kontynuować pracę  terapeutyczną zarówno według ramowej podstawy programowej, jak i  autorskiego programu terapeutycznego zindywidualizowanego dla każdego ucznia.

Praca terapeutyczna w szkole  jest prowadzona pod superwizją pomysłodawczyni programu autorskiego Agaty Pieniążek. Program autorski tworzony jest w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i założenia wiodących metod diagnostycznych i terapeutycznych dla osób z ASD.

Celem nadrzędnym Szkoły Specjalnej SOLIS RADIUS było i jest stworzenie optymalnie przyjaznego pod każdym względem miejsca dla ucznia ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną. Tworząc szkołę SOLIS RADIUS braliśmy pod uwagę specyfikę zaburzenia , jakim jest spektrum autyzmu. Miejsce, które powstało zapewnia osobom z ASD spokój, wyciszenie, akceptację i przede wszystkim warunki do prawidłowego kształtowania osobowości i pełnego rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i ograniczeń danego ucznia i jego rodziny.

Szkoła SOLIS RADIUS jest także miejscem w którym m.in:

  • realizowane są cele edukacyjne poprzez dobrze określone cele terapeutyczne pod superwizją specjalisty
  • kształtowane są optymalne warunki do rozwoju społecznego i intelektualnego uczniów oraz do zdobywania przez nich nowych umiejętności do życia w społeczeństwie klasy i rodziny,
  • uczniowie są otoczeni fachową opieką dydaktyczno-wychowawczą i specjalistyczną.

OFERUJEMY:

  • realizację ramowego programu nauczania oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe (zajęcia rewalidacyjne, logopedię, muzykoterapię,  gimnastykę korekcyjną z elementami SI, rehabilitację ruchową,  dogoterapię)
  • dostosowanie realizacji podstawy programowej do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
  • kameralne, sprzyjające nauce czteroosobowe klasy, każda prowadzona przez nauczyciela-wychowawcę i dwóch terapeutów,
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,
  • w ramach kształtowania kompetencji społecznych , zajęć TUS, nasi podopieczni uczą się samodzielności ( np. sprzątanie , organizacja posiłków , zakupy ) odwiedzają też kina, teatry, restauracje
  • indywidualne konsultacje dla rodziców,
  • możliwość uczestniczenia w grupach  wsparcia , szkoleniach , konferencjach oraz innych zajęciach oferowanych przez Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius (pierwszeństwo w ustalaniu terminów).

Warunkiem przyjęcia ucznia  do szkoły do klas I – III  jest posiadanie przez ucznia  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm – w tym Zespół Aspergera a w klasach od IV do VIII ze względu na sprzężenie autyzm – w tym Zespół Aspergera z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub głębokim.

Realizujemy pracę edukacyjną i terapeutyczną tak, by wyposażać naszych uczniów w możliwie jak najwięcej umiejętności przydatnych w późniejszym funkcjonowaniu w społeczeństwie- na miarę ich możliwości

Motto:

„Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w teraźniejszości pokoleniom przyszłym” 

~Władysław Reymont