Trening umiejętności społecznych

Umiejętności społeczne są jedną z najważniejszych umiejętności każdego człowieka. Kompetencje społeczne decydują o poziomie socjalizacji jednostki i jej dojrzałości do pełnienia różnych ról społecznych. Każdy z nas pełni wiele różnych ról w społeczeństwie – ucznia, dziecka, partnera życiowego, rodzica, czy pracownika. Człowiek będąc istotą społeczną, wymaga posiadania takiego zasobu  kompetencji społeczno-emocjonalnych, który pozwoli mu na prawidłowe wypełnianie tych ról oraz na osiąganie sukcesów społecznych.  Złożone umiejętności społeczne warunkują  efektywność regulacji emocjonalnej i pomagają  w różnego rodzaju sytuacjach społecznych.

W ten sposób definiowane kompetencje społeczno-emocjonalne zawierają między innymi: umiejętności związane z percepcją społeczną:

  • umiejętność obserwacji innych, a także interpretowanie ich zachowań – na przykład ich przeżyć lub intencji, a także prawidłowa ocena sytuacji społecznych
  • wrażliwość społeczna,
  • empatia (zdolność zrozumienia lub odczuwania tego, co przeżywa inna osoba, zdolność do postawienia się w pozycji innej osoby)
  • znajomość ogólnie przyjętych reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych (np. zachowanie pewnej powściągliwości w kontaktach z obcymi osobami)
  • umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów interpersonalnych i sterowania sytuacjami społecznymi (np. rozwiązywanie konfliktów bez zachowań agresywnych)
  • umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności
  • dobra autoprezentacja i umiejętność wpływania na innych
  • umiejętności komunikacyjne i kooperacyjne

W związku z deficytami w powyższych obszarach stosuje się równocześnie z terapią indywidualną -trening umiejętności społecznych.   Istnieją różne metody i techniki, które mają na celu usprawnienie umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wybór odpowiedniej metody zależy od stopnia zaburzenia osoby i jej trudności. Trening umiejętności społecznych przede wszystkim ma na celu wyrównanie deficytów związanych z funkcjonowaniem społecznym. Praca jest dobierana indywidualnie i grupowo do możliwości osób , które w nim uczestniczą.