VB-MAPP Marka Sundberga

VB-MAPP łączy w sobie koncepcję analizy zachowań werbalnych, stworzoną przez Skinnera, przy jednoczesnym uwzględnieniu typowych dla rozwoju dziecka kamieni milowych, które stają się ramami dla programu diagnozy i terapii. VB-MAPP służy do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz daje możliwość tworzenia adekwatnego do poziomu funkcjonowania badanego programu terapeutycznego. Narzędzie VB-MAPP ma solidną podbudowę teoretyczną, powstało na podstawie wieloletnich badań, a także opiera się na doświadczeniu i wieloletniej praktyce analityków zachowania, logopedów, oligofrenopedagogów, psychologów oraz rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Protokół VB- MAPP jest bardzo czytelnym i jasnym narzędziem, które porządkuje dotychczasowe osiągnięcia dziecka ze spektrum i nie tylko oraz pozwala na monitorowanie efektów podjętych oddziaływań terapeutycznych.