Załącznik nr 3a_2023-11_nr1 – oświadczenie o bezstronności – podmiot