Załącznik nr 3b_2023-11_nr1 – oświadczenie o bezstronności – osoba