Załącznik nr 3b_2023-11_nr2 – oświadczenie o bezstronności – osoba