Nowe zasady prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w ramach ośrodka terapeutycznego SOLIS RADIUS

Rzeszów  07.09.2020 r.

Szanowni Państwo

Od września 2020 roku wracamy do  prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w systemie stacjonarnym,  jednak w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce (przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19), wprowadzamy  nowe zasady  organizacji tych  zajęć:

 1. Zajęcia indywidualne odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu zajęć z wyznaczonym  pracownikiem Stowarzyszenia.
 2. Zajęcia grupowe odbywają się w terminach i godzinach wyznaczonych przez koordynatora zajęć.
 3. Na zajęcia przyjmowani są beneficjenci dorośli oraz dzieci i ich opiekunowie wyłącznie zdrowi.
 4. W przypadku wystąpienia oznak choroby u beneficjenta dorosłego albo dziecka, opiekunów lub innych członków rodziny lub osób z którymi mieli oni kontakt, wizyta  nie powinna się odbyć, a beneficjent dorosły lub opiekunowie dzieci  proszeni są o wcześniejsze telefoniczne poinformowanie o tym fakcie  oraz  o odwołanie wizyty indywidualnej lub zgłoszenie każdorazowej nieobecności na zajęciach grupowych.
 5. Pracownik Stowarzyszenia przed przystąpieniem do zajęć dokona u beneficjenta dorosłego lub dziecka i opiekuna pomiaru temperatury ciała
  i przeprowadzi wywiad w formie ankiety (w celu przyspieszenia przyjmowania dzieci na zajęcia ankieta zostaje umieszczona poniżej – do pobrania i wydrukowania).
 6. W przypadku wystąpienia temperatury  37 stopni  i powyżej  lub  oznak chorobowych  beneficjent nie zostanie przyjęty na zajęcia.
 7. Na teren ośrodka może wejść wyłącznie beneficjent dorosły lub dziecko umówione na zajęcia indywidualne z jednym opiekunem. Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia grupowe pozostają poza budynkiem.
 8. Na zajęcia grupowe beneficjenci przyprowadzani są wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych. Odstępstwa od tej zasady każdorazowo  muszą być zgłaszane i ustalane indywidualnie z koordynatorem zajęć.
 9. Godziny zajęć grupowych zostają tak ustalone, żeby dzieci z poszczególnych grup nie miały bezpośredniego  kontaktu ze sobą.
  Prosimy o punktualne przybycie na zajęcia z wypełnioną ankietą.
  KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ
 10. Dla beneficjentów spóźnionych na zajęcia  zostaną wyznaczone dodatkowe godziny przyjęć. Po każdych zajęciach sale zostają zdezynfekowane i wywietrzone.
 11. Informacja o płatnościach  (składki członkowskie) odbywać się będzie telefonicznie lub mailowo, a należności należy przekazywać przelewem na wskazany rachunek Stowarzyszenia. Zaświadczenia o zajęciach – po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym będą wydawane przy odbiorze dzieci lub w biurze Stowarzyszenia przy ulicy Saskiej 56.

Wprowadzone niniejszą uchwałą zasady obowiązują do odwołania. Zwracamy się z prośbą
o przestrzeganie powyższych zasad, tak aby zajęcia były bezpieczne dla naszych pracowników, a przede wszystkim Beneficjentów i Ich rodzin.

Mamy nadzieje że umożliwienie Naszym podopiecznym dostępu do stałych i regularnie prowadzonych zajęć w formie stacjonarnej –  przy zapewnieniu odpowiedniego reżimu sanitarnego –  pozwoli na uniknięcie regresu w Ich funkcjonowaniu.

Równocześnie pozwoli to na dalsze osiąganie zamierzonych rezultatów terapeutycznych, kontynuację zaleceń oraz podtrzymanie dotychczasowych efektów, co jest niebywale ważne dla Naszych podopiecznych i Ich rodzin.

Bieżące sprawy oraz niezbędne informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu:

691 587 945 Monika Zgraja

lub e-mailowo: m.zgraja@solisradius.pl

W sytuacjach kryzysowych związanych z osobami z ASD będących podopiecznymi Stowarzyszenia:

504 384 300  Agata Pieniążek – wsparcie i terapia

lub e-mailowo: a.pieniazek@solisradius.pl