PFRON – Konkurs 2/2016: kurs na samodzielność – Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS – Umowa nr ZZO/000125/09/D z 22 czerwca 2017

PFRON – Konkurs 2/2016: kurs na samodzielność – Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS – Umowa nr ZZO/000125/09/D z 22 czerwca 2017

logo_PFRON_2011_r

W dniu 22 czerwca 2017 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Umowę nr ZZO/000125/09/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu pod nazwą Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS wykonywanego w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. który dotyczy realizacji zadań:

  • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz;
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

 

W ramach realizacji zadania nr 1 będą prowadzone następujące formy wsparcia określane przez zespół terapeutów Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego:

– grupowe zajęcia terapeutyczno – edukacyjne wybranymi metodami;

– terapia zajęciowa – indywidualna;

– terapia zajęciowa – grupowa;

– trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;

– trening kompetencji społecznych;

– indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne;

– muzykoterapia – grupowa;

– rytmika z elementami muzykoterapii;

– zajęcia logopedyczne;

– zajęcia rehabilitacyjne;

– zajęcia kinezjologiczno – rehabilitacyjne;

– gimnastyka korekcyjna z zajęciami sportowymi – grupowa;

– gimnastyka korekcyjna z zajęciami sportowymi – indywidualna;

– terapia psychologiczno – pedagogiczna;

– zajęcia terapeutyczne na basenie;

– hipoterapia;

– grupy wsparcia dla rodziców.

 

W ramach realizacji zadania nr 4 będzie prowadzone wsparcie adresowane do beneficjentów lub ich rodzin zainteresowanych poradnictwem społeczno-prawnym obejmującym nw. obszary tematyczne:

– bariery architektoniczne – możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych;

– edukacja – możliwości kształcenia integracyjnego oraz formy pomocy finansowej dla niepełnosprawnych uczniów i studentów;

– lokale – uprawnienia do lokalu socjalnego, procedur eksmisyjnych lub pomieszczenia tymczasowego w przypadku eksmisji;

– łączność – dostępność dla osób z niepełnosprawnością usług pocztowych i telekomunikacyjnych, możliwości uzyskania zwolnień;

– orzeczenia o niepełnosprawności – prawne potwierdzenie statusu niepełnosprawności; sposób uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy, wskazania do rehabilitacji i opieki;

– praca – zasady rejestracji w urzędzie pracy, uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, możliwości uzyskania pomocy finansowej na

uczestnictwo w szkoleniach oraz w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej lub współtworzenie spółdzielni socjalnych lub

dołączenie do już istniejących, praca pobierających rentę;

– pomoc społeczna ‒ formy pomocy, z której korzystać mogą osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, warunki uzyskania świadczeń pomocy społecznej;

– rehabilitacja i leczenie – uprawnienia przysługujące osobie dotkniętej chorobą, zasady leczenia uzdrowiskowego i możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

– świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości i warunki ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, dodatku pielęgnacyjnego, renty socjalnej, zasad zmniejszania i zawieszania świadczeń w przypadku uzyskania innych przychodów;

– sprzęt rehabilitacyjny – zasady uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i technicznych oraz dofinansowania ich zakupu ze środków PFRON;

– świadczenia rodzinne – świadczenia wspierające rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz podejmujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny;

– transport – ulgi w przejazdach środkami transportu publicznego oraz uprawnienia osób z niepełnosprawnością, podróżujących drogą lotniczą;

– ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie – zasady i procedury związane z przymusowym leczeniem lub badaniem psychiatrycznym osób chorych psychicznie, procedury przymusowego przyjęcia do domu pomocy społecznej, warunki i procedury związane z ubezwłasnowolnieniem;

– tematyka prawa cywilnego i administracyjnego.

Osoby zainteresowane poradnictwem w ramach zadania nr 4 powinny zgłaszać potrzebę otrzymania wsparcia u koordynatora zajęć i grup terapeutycznych.

 

Godziny otwarcia Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS

PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK 7:15 – 19:30

SOBOTA 8:00 – 14:00

Nabór do w/w projektu w zakresie realizacji zadania nr 1 został już zakończony.

 

Za prawidłową realizację projektu odpowiadają:

KIEROWNIK ZADANIA

ARKADIUSZ SYPIEŃ

tel. 513 071 130

KOORDYNATOR ZAJĘĆ I GRUP TERAPEUTYCZNYCH

MONIKA ZGRAJA

tel. 691 587 945