„Działamy razem” – PFRON – Dzieci

Konkurs 1/2022

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DZIECI

lub beneficjenci pełnoletni nie posiadający
zdolności do czynności prawnych

 

Dokumenty do pobrania, wypełnienia i dostarczenia do dnia 31 marca 2023 roku

Dokumenty do pobrania przez rodzica (opiekuna prawnego) beneficjenta (dziecka lub beneficjenta pełnoletniego nie posiadającego zdolności do czynności prawnych):

 

1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych(dzieci) – dostarczyć 1 egz.

2) Umowa współpracy(dzieci) – dostarczyć 2 egz.

3) Wykonać kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – dostarczyć 1 egz.

 

Rekrutacja do projektu pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUSpełna treść informacji