Rekrutacja do projektu pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS

Pismem nr O-09.4141.2.437.2019.MG z dnia 25 marca 2019 r. Dyrektora Oddziału Podkarpackiego PFRON,  otrzymaliśmy informację, że w dniu 14 marca 2019 r. Zarząd PFRON, podjął decyzję o przyznaniu  Rzeszowskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie, dofinansowania na realizację zadań w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018 ) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na I okres realizacji projektu.

Tytuł projektu: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS

W związku z powyższym dotychczasowi beneficjenci Stowarzyszenia, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie pn.: „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS” na I okres jego realizacji (tj.: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.) powinni do dnia 14 kwietnia 2019 r. dostarczyć nw. dokumenty (w imieniu swoim lub poprzez rodziców/opiekunów prawnych) do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Saskiej 56; 35-630 Rzeszów:

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 1 egzemplarz;
  • Umowę współpracy – 2 egzemplarze;
  • Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – 1 egzemplarz – oraz oryginał do wglądu

Ponadto należy uregulować zaległe składki członkowskie.

Spełnienie powyższych kryteriów warunkuje wciągnięcie beneficjenta (osoby niepełnosprawnej)  na listę uczestników projektu.

 

Dokumenty do pobrania przez beneficjenta pełnoletniego zdolnego do czynności prawnych

PFRON_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych_BO_dorośli

PFRON_Umowa współpracy_dorośli

 

Dokumenty do pobrania przez rodzica (opiekuna prawnego) beneficjenta (dziecka lub beneficjenta pełnoletniego nie posiadającego zdolności do czynności prawnych)

PFRON_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych_BO_dzieci 

PFRON_Umowa współpracy_dzieci

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatora Zajęć i Grup Terapeutycznych (Monika Zgraja – tel.: 691 587 945)

Przewiń do góry